Waarom wil een financier dat weten?

Om aanvraag te kunnen beoordelen heeft een financier specifieke informatie nodig. Het verzamelen hiervan kost je als adviseur soms veel tijd. In deze blog lees je meer over wat een financier aan informatie van je verwacht. Het helpt je om een tot een geslaagde aanvraag voor financiering te komen.

Juridische structuur

Een beschrijving van de juridische structuur laat zie wie betrokken is bij de te financieren onderneming.
• Vast onderdeel is een organigram met de werkmaatschappij(en) en moedermaatschappij van de huidige en eventuele toekomstige situatie. Dit laatste van belang bij een bedrijfsovername of herstructurering.
• Ook de omvang van de deelnemingen van natuurlijke personen en rechtspersonen moet in kaart zijn gebracht. De informatie geeft een financier een beeld van de relaties tussen betrokken partijen via aandelen, stemrechten, eigendom of andere middelen. Zodat duidelijk is wie uiteindelijk het eigendom of de uiteindelijke zeggenschap hebben (UBO: Ultimate Beneficial Owner). Een financier is wettelijk verplicht dit te onderzoeken. Deze informatie helpt een financier ook om een inschatting van het risico te maken.
• De naam, telefoonnummer en e-mail van tekeningbevoegden zijn nodig. De bevoegde bestuurder zal de aanvraag moeten tekenen.

Geschiedenis

Inzicht in het ontstaan en levensloop van het bedrijf geeft een financier belangrijke signalen.
• Is de onderneming organisch gegroeid of zijn er aankopen geweest? Is de ondernemer in staat geweest dit succesvol te integreren? Hoe heeft de onderneming een crisis of grote sectorale verandering doorstaan?
• Hoe is de overdracht van vader op zoon gegaan?
• Grote veranderingen benoemen is belangrijk en niet de mijlpalen zoals het feestje van het 50-jarig bestaan.

Businessmodel

Wat is het businessmodel?
• Een financier wil weten hoe een bedrijf waarde creëert, levert en verzilvert. Wie zijn je (beoogde) klanten. Wat bied je je klanten aan? Waarom levert het winst op?
• Sluit het huidige businessmodel nog wel aansluit bij de toekomstige markt? Wat is de invloed van bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen. Antwoorden op deze vragen geeft inzicht in de continuïteit en toegevoegde waarde van een onderneming.

Ondernemingsrisico’s

Door welke factoren kan het cash generend vermogen onder druk komen te staan?
• Wat zijn de ondernemingsrisico’s? Voor een financier is het van belang dat je de risico’s goed in beeld hebt. Denk aan onderhoud en bezetting van het machinepark, courantheid van voorraden en eventuele regelgeving rondom producten.
• Tegenover de onzekere uitkomst van een investering staat de zekere, vaste verplichting van rente plus aflossing. Het goed beschrijven van bedrijfsrisico’s geeft aan dat het management er goed zicht op heeft welke factoren hier invloed op heeft.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Voor veel financiers is het onderwerp MVO van groot belang omdat het ook samenhangt met de reputatie van de financier en de continuïteit van de onderneming.
• Welke maatregelen neemt de onderneming bijvoorbeeld voor energiereductie, afvalbeheer of veiligheid op de werkvloer? Welke rol speelt MVO bij de afnemers en leveranciers. Als de productie van kleding in lage lonen landen wordt uitgevoerd is het zinvol te schrijven over bijvoorbeeld de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.

Balans

Een financier verwacht een uitgebreide toelichting op de Balans. In de kern gaat het hier om de financiële gezondheid van een onderneming.
• Is er sprake van veel vaste activa (zoals machines, gebouwen)? Informatie over de planning voor eventuele vervanging en of uitbreiding hiervan geeft inzicht in de nodige toekomstige financieringen.
• Wat is de invloed van een stijgende of dalende omzet op het werkkapitaal? Schommelingen in omzet hebben direct invloed op de voorraden, debiteuren en crediteuren. Let op de omloopsnelheid van deze posten. Als bijvoorbeeld de omloopsnelheid van de debiteuren toeneemt dan komt het erop neer dat er meer geld vast zit in de debiteuren. Reden hiervan kan zijn dat er klanten zijn met lange betaaltermijnen of dat klanten moeite hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Hier kan dus een financieringsbehoefte uit ontstaan.
• De solvabiliteit bepaalt het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen. Financiers corrigeren bepaalde posten op het eigen vermogen zoals goodwill en achtergestelde schulden om het gecorrigeerd garantievermogen (solvabiliteit) te berekenen. Daarom is het van belang om de ontwikkelingen hiervan te beschrijven.
• Is de ontwikkeling in het Eigen Vermogen het resultaat van bedrijfswinsten of herwaarderingen van activa? Het kan zijn dat alle winsten uitgekeerd worden aan de aandeelhouders waardoor er een verschil is tussen de toename/ afname van het eigen vermogen en de gerealiseerde winst. Bij een natuurlijk persoon is winst vaak ook het salaris. Winst en toename van het eigen vermogen zegt iets over de continuïteit van het bedrijf.
• Hoe is de onderneming gefinancierd? Is het langlopend of kortlopend gefinancierd of beide? Welke financieringsvormen zijn toegepast zoals lease, factoring, lening of rekening courant? Een optimale financieringsstructuur springt in op de behoefte van de onderneming en kan hiermee optimaal zijn doelen behalen.

V&W-rekening

Ook hier gaat het hier om de financiële gezondheid van een onderneming.
• Wat is de verklaring voor fluctuerende omzetten of marges? Is er een deel van de omzet terugkerend? Het kan zijn dat de omzet of marge in een jaar sterk afwijkt van een ander jaar. Een financier kan hier onrustig van worden. Is er sprake van conjunctuur- of seizoens- en trendgevoeligheid? Maak een goede toelichting op dan kan het juist weer een sterk punt worden.
• Toelichting op de kostenontwikkeling. Op welke wijze kan een onderneming de kosten verlagen bij tegenvallende omzet. Welke kosten zijn vast en variabel? Maak duidelijk of winstgevendheid op peil kan blijven bij een tegenvallende economie.

Persoonlijk contact

Bellen of chatten met één van onze specialisten over de software, vakinhoudelijk of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.