Tips voor maken van een kredietaanvraag

Het aanvragen van een mkb-financiering is een tijdrovende en soms ingewikkelde klus. Een inhoudelijk sterke kredietaanvraag als vertrekpunt versnelt de doorlooptijd bij financiers. In dit blog daarom hiervoor een aantal aandachtspunten en enkele handige tips voor maken financieringsaanvraag.

Waarvoor is een financiering nodig?

Wat een onderneming precies wil financieren is niet altijd direct duidelijk. Is een financiering van een machine nodig voor de groei van een bedrijf? Of gaat het hier om het herfinancieren van een machine om liquide middelen vrij te spelen bij een verlieslatende situatie. Het is van belang dat je aangeeft wat precies de investering is omdat dit direct invloed heeft op de wijze van financieren. Financiers willen het waarom achter de kredietaanvraag begrijpen. Het geeft namelijk een beeld waar een onderneming vandaan komt en naartoe gaat.

Welke informatie is in een kredietaanvraag nodig?

De informatie die financiers graag ontvangen is mede afhankelijk van de gevraagde financiering en type financier. Gaat het om het financieren van activa zoals bijvoorbeeld commercieel vastgoed of een machine? Er zijn financiers die alleen informatie over de activa willen ontvangen. Voor sommige financiers is het van belang inzicht te geven in de financiële prestaties van het bedrijf. Bijvoorbeeld bij een financiering van een overname. Hier kijkt een financier met name naar de historische en toekomstige cashflow. Deze geldstroom moet voldoende zijn om de financiering af te lossen. Praktisch alle financiers willen de historische jaarcijfers over 2 jaar zien. Prognoses voor 1 of 2 jaar, in combinatie met een kasstroomanalyse, zijn goed ter onderbouwing van de business case en het inzicht geven in de terug betaalcapaciteit. Bij een aanvraag voor werkkapitaal maakt een liquiditeitsbegroting vaak onderdeel van de onderbouwing. Het geeft een financier inzicht in mogelijke “pieken” en “dalen”.

Know Your Customer

Voor alle financiers geldt dat zij precies willen weten wie de financiering aanvraagt, ook wel Know Your Customer genoemd. Documenten zoals een kopie legitimatiebewijs, KvK- uittreksel, etc. willen financiers daarom ontvangen.

Onderbouwing kredietaanvraag

Ondernemers onderschatten vaak de noodzaak van een goede onderbouwing. Een mkb-adviseur kent veelal het belang hiervan. Een goed financieringsplan biedt de financier een basis om snel een aanvraag te kunnen beoordelen. Het geeft ook vertrouwen in de partij die het aanlevert. Dit is een betere start van een vertrouwensrelatie dan een plan waar een financier veel vraagtekens bij zet. Voorbeelden van relevante informatie:
•  Een goed management is van groot belang. Geef daarom weer wat de ervaringen zijn van sleutelfiguren in het bedrijf en de branche tot nu toe. Hoe afhankelijk is het bedrijf van de DGA of is er een tweede echelon?
• Wat zijn hoogte- en dieptepunten uit het verleden? Op welke wijze is ingegrepen bij belangrijke gebeurtenissen in het bedrijf?
• Een heldere visie van de ondernemer op het bedrijf en de activiteiten mag niet ontbreken.
• De afhankelijkheden van leveranciers en afnemers. Dit geeft een beeld van bedrijfsrisico’s
• Geef inzicht in de prestaties van de onderneming in het verleden. Wat is de ontwikkeling in de rentabiliteit en kasstromen over de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de toekomst? Wat is het verdienmodel en hoe bestendig is dat?
• Wat is de mate van conjunctuur- of seizoens- en trendgevoeligheid van de activiteiten? Het kan zijn dat de omzet of marge in een jaar sterk afwijkt van een ander jaar. Een financier kan hier onrustig van worden. Maak een goede toelichting dan kan het juist weer een sterk punt worden.
• Beschrijf het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid. Wat is de status en wat zijn de plannen? Bij sommige financiers is dit een vast onderdeel van de beoordeling geworden dus een onderbouwing is van belang.

Corona

Heb je een financieringsaanvraag die het directe gevolg is van de Corona-crisis? Geef dat duidelijk aan. Dit zorgt ervoor dat financiers snel en extra aandacht aan jouw aanvraag geven. In onze blog “wat financiers juist in deze crisistijd willen weten” staan tips voor het maken van een kredietaanvraag die direct het gevolg is van de Corona-crisis.

Passende financiers

In Nederland zijn vele financieringspartijen actief. Voor ondernemers die, naast hun huisbank, meerdere mogelijkheden voor financieringen willen onderzoeken bieden niet-bancaire financiers soms een oplossing. Ons platform helpt mkb-adviseurs een passende financiering te vinden. Voor een overzicht van alle financiers zie ons bericht “overzicht mkb-financiers in Nederland”.

Contact met financiers

Nadat financiers de aanvraag ontvangen hebben is het goed om het contact met hen te onderhouden. Zowel aan de kant van de ondernemer als aan de kant van de financier zien we regelmatig dat er sprake van miscommunicatie is. Partijen houden elkaar soms niet op de hoogte. Dit kan onnodig het proces vertragen of er kan irritatie ontstaan.