Houd offerte financiering tegen het licht

Bij het vergelijken van offertes voor een nieuwe mkb-financiering is het raadzaam de tijd hiervoor te nemen. Ook bij een lopende financiering is er regelmatig onderhoud nodig. Kijk dan, samen met een ondernemer, of er recente bedrijfsontwikkelingen zijn die een aanpassing van een eerder verstrekte financiering mogelijk maken. Een aantal tips voor het beoordelen en vergelijken van kredietoffertes.

Tenaamstelling offerte

Op welke naam komt of staat een financiering? Welke juridische entiteiten zijn kredietnemers? Stel jezelf de vraag of deze opzet echt noodzakelijk is. We zien regelmatig aanvragen voor financieringen voor aankoop van vastgoed in een aparte juridische entiteit. Financiers zijn geneigd om meerdere juridische entiteiten als kredietnemer te benoemen. Dit minimaliseer voor een financier het zogenaamde structuurrisico. Dit risico is een mogelijkheid dat kredietnemers aan dochtermaatschappijen geld kunnen uitlenen en dat een financier dan op de geldstromen geen grip heeft. Een ondernemer kiest vaak bewust voor een bepaalde juridische structuur om bedrijfsactiviteiten en specifieke risico’s te splitsen. Als meerdere entiteiten kredietnemer zijn, bestaat het risico dat bij een faillissement van een van de kredietnemers ook alle andere verbonden entiteiten aansprakelijk zijn voor een tekort. Onderhandel dus, waar mogelijk, over de te benoemen kredietnemers met een financier. Er zijn ook andere voorwaarden die een financier kan stellen om het structuurrisico te beperken. Hierbij kan je denken aan het beperken van het gebruik van rekening courant verhoudingen binnen een groep.

Financieringsstructuur

Past de opzet van een financiering bij een onderneming? Of is het met name een structuur die een financier goed past? De Gouden Balansregel stelt dat je vaste activa zoals vastgoed en machines met lang vermogen financiert en vlottende activa zoals werkkapitaal met kort vermogen. Dus: ‘lang met lang’ en ‘kort met kort’. Soms staat er bijvoorbeeld een machine op de balans. Met als zekerheid deze machine is het mogelijk deze te financieren met vreemd vermogen. Het vrijgekomen geld kan een ondernemer dan gebruiken om in de werkkapitaal behoefte te voorzien. Met deze oplossing creëer je werkkapitaal door het herschikken van je huidige financieringsstructuur.

Aflossingsdruk

Past de hoogte van aflossing bij de verwachte cashflow van een onderneming? De periodiciteit van aflossingen is hierbij ook een aandachtspunt. Binnen welke termijn moet er afgelost worden en is er een aflossing per maand of kwartaal noodzakelijk? Is er daarnaast een grace-periode mogelijk en noodzakelijk voordat de aflossing start? Is boetevrije extra aflossing op leningen mogelijk? Hoe ziet de boeteclausule eruit bij vervroegde aflossingen?

Borgstellingskrediet

Het borgstellingskrediet vanuit de overheid (BMKB) is momenteel in trek bij financiers. Hiermee lopen financiers zeer beperkt risico op het verstrekte krediet. Dit feit kan een reden zijn dat door een financier voor een financiering van werkkapitaal een lening wordt voorgesteld met een aflossing binnen twee jaar. Wellicht past een rekening courant krediet beter bij een onderneming. Zo voorkom je dat je regelmatig weer een financiering moet aanvragen. Dat is tijdrovend en bovendien duur.

Tariefstructuur

Omdat er een beperkt aantal banken in Nederland is, denkt men wel eens dat tarieven ook nagenoeg gelijk zijn. In de praktijk kunnen de rentes en provisies enorm verschillen. Kijk dus goed wat er precies in een kredietofferte staat. Reken alles door over de looptijd van de financiering en vergelijk de uitkomsten van meerdere offertes. De rentebetaling kan per jaar, maand maar ook per factuur zijn. Is er sprake van aanvullende provisies? Bij bereidstellingsprovisie betaal je bijvoorbeeld een percentage over het niet opgenomen gedeelte van een rekening courant krediet. Bij kredietprovisie betaal je een percentage over de gehele kredietlimiet.

Zekerheden

De meest bekende zekerheden die financiers willen zijn verpanding van activa, hypothecaire inschrijving, garantstelling vanuit privé en hoofdelijk aansprakelijkheid. De gevraagde zekerheden zijn afhankelijk van het type financiering en het risico. Maak met een financier goede afspraken over de te verstrekken zekerheden. Nadat de financiering is verstrekt kan in de loop der tijd het risico voor een financier af- of toenemen. Bij een afname, door bijvoorbeeld de groei die een onderneming, blijven de eerder afgegeven zekerheden staan. Als adviseur van een ondernemer is het daarom goed om lopende financieringen regelmatig tegen het licht te houden. Maak, bij het aantrekken van een financiering, afspraken over het vervallen van zekerheden in de toekomst als dan de financiële situatie sterker is. Verstrek bij een nieuwe financiering niet te gemakkelijk zekerheden. Dat beperkt je als ondernemer ook in de mogelijkheden in de toekomst bij het aantrekken van een financiering bij andere financiers. Het komt bij het regelen van een aanvullende financiering regelmatig voor dat debiteuren al verpand zijn bij een bank, waardoor mogelijkheden op alternatieve financiering, zoals factoring, beperkt zijn. Je kan altijd aan een bank, voor bepaalde debiteuren, vragen verpanding te laten vervallen. Dat is echter vaak een moeizaam proces.

Overige voorwaarden

Een scala aan voorwaarden kan in een kredietofferte staan:

  • Dividendslot. Deze is er in diverse vormen met allemaal het doel dat er cash in het bedrijf blijft en een minimale solvabiliteit in stand gehouden wordt.
  • Beperkingen in mogelijkheden van rekening courant verhoudingen tussen dochter- en/of niet verbonden juridische maatschappijen
  • Beperkingen in het oplopen of hebben van rekening courant verhoudingen met directie en of bestuurders
    Verplichte aanlevering (geconsolideerde) jaarcijfers en/of tussentijdse cijfers
  • Bij nieuwe investeringen een vooraf benodigde goedkeuring van financier
  • Waardebepaling door tussentijdse taxaties bij vastgoed
  • Verplichte uitbesteding van debiteurenbeheer